Poučení - ochrana osobních údajů 

Advokát, jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů: 

 • JUDr. Anna Frantalová, Ph.D., ČAK 19458, IČO: 09615547, Sídlo: třída Míru 302, 53002 Pardubice, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 731 202 981

Právní základ pro zpracování:

 • smlouva o poskytování právních služeb / plná moc k právnímu zastoupení
 • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy
 • splnění zákonných povinností

Účel zpracování: 

 • poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • plnění zákonných daňových povinností, povinností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a dle dalších právních předpisů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail
 • popisné údaje: bankovní spojení
 • osobní údaje související s vedením soudních, daňových a správních řízení (včetně údajů nezbytných pro účely zajištění obhajoby v trestním řízení)
 • případně další údaje nutné pro řádné poskytování právních služeb a plnění právních povinností.

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta:

 • Právo na přístup k osobním údajům - klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právokdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů - dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Klient je oprávněn uplatnit svá práva výše uvedená osobně, písemně v sídle kanceláře, či elektronicky datovou schránkou. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).